05 października 2020
Od 4 września 2020 roku poszerzył się katalog wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych (i miejskich) mogą nakładać grzywny w postaci mandatu karnego. Zmiana obejmuje niektóre czyny wymienione w ustawie
30 września 2020
Wiskoza zaliczana jest do włókien sztucznych z uwagi na proces produkcji. W rzeczywistości pozyskiwana jest z naturalnego surowca – pulpy celulozowej, którą poddaje się obróbce chemicznej. Jak powstaje wiskoza? Podstawowym
23 września 2020
Jedwab, to jedna z najdroższych i najbardziej luksusowych tkanin na Świecie. Przez wieki monopol na wytwarzanie jedwabiu miały Chiny. Również cesarze Bizancjum długo strzegli tajemnicy produkcji jedwabiu. Za jej złamanie
16 września 2020
Wełna jest cenionym włóknem, wykorzystywanym powszechnie w przemyśle tekstylnym do produkcji różnego rodzaju wyrobów od odzieżowych po produkty domowego użytku, jak dywany czy koce. Jednak w sektorze tekstylnym wełna jest
09 września 2020
Złote włókno. Tak często nazywa się jutę, a to dzięki złotemu, połyskującemu kolorowi. Przeważająca część produkcji tkaniny jutowej odbywa się na potrzeby przemysłu i rolnictwa. W workach jutowych przewożona jest

Najnowsze wpisy:

WymiarNatury

Zapraszam do sklepu:

Więcej o mnie...

Witaj! Nazywam się Kinga Czarnobil. Z zawodu jestem prawnikiem. Staram się wyjaśniać w zrozumiały sposób prawne aspekty ochrony środowiska i zachęcać do życia zero waste. Mam nadzieję, że znajdziesz na moim blogu interesujące i wartościowe treści.

O mnie

Niedawno znajomy zapytał mnie czy Ministerstwo Klimatu powstało obok Ministerstwa Środowiska czy zamiast? Faktycznie nazwy poszczególnych resortów zmieniają się nam dość często, zwłaszcza w momentach tworzenia się na nowo rządu po wyborach parlamentarnych albo jego rekonstrukcji w trakcie kadencji. W tym przypadku, w listopadzie 2019 roku, nastąpiła zmiana nazwy Ministerstwa. To jednak nie wszystko. 15 stycznia 2020 roku do Sejmu wpłynął projekt ustawy, na mocy której zostanie powołane do życia Ministerstwo Środowiska... obok Ministerstwa Klimatu. Jak widać, odpowiedź na wydawałoby się proste pytanie, okazuje się nie być taka prosta. Czym zatem zajmie się Ministerstwo Klimatu, a czym Ministerstwo Środowiska?

 

Zmiana nazwy i nie tylko

 

Zgodnie z „Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Środowiska”, Ministerstwo Środowiska z dniem 15 listopada 2019 roku zmieniło nazwę na Ministerstwo Klimatu. Miało to miejsce w związku z rekonstrukcją rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Na Ministra Klimatu powołany został dotychczasowy sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska – Michał Kurtyka. Ministerstwo Klimatu przejęło zadania, które dotychczas leżały w gestii Ministerstwa Środowiska. Zatem obecnie Minister Klimatu zajmuje się działem administracji rządowej – środowisko, obejmującym sprawy:

1) ochrony i kształtowania środowiska oraz racjonalnego wykorzystywania jego zasobów,

2) ochrony przyrody, w tym w parkach narodowych i krajobrazowych, rezerwatach przyrody, oraz ochrony gatunków roślin i zwierząt, prawem chronionych lasów, zwierzyny i innych tworów przyrody,

3) geologii,

4) gospodarki zasobami naturalnymi,

5) kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska i badania stanu środowiska,

6) leśnictwa,

7) ochrony lasów i gruntów leśnych,

8) łowiectwa,

9) mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych, w tym nadzoru nad uprawami GMO (z wyjątkiem niektórych spraw, takich jak wydawanie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu żywności genetycznie zmodyfikowanej).

 

Ponad to Ministrowi Klimatu podlega Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Minister sprawuje też od nadzór nad Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki, Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, działalnością Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”.

 

Ministerstwo Środowiska obok Ministerstwa Klimatu

 

„Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 roku o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw” przeszła już prawie całą ścieżkę legislacyjną i 14 lutego została przekazana do podpisu Prezydenta.

 

W myśl przepisów nowelizujących ustawę, zostanie utworzony nowy dział administracji rządowej należący do kompetencji Ministerstwa Klimatu – klimat. Natomiast dział środowisko będzie obejmował nieco przeformułowaną listę zadań, które będą objęte zakresem obowiązków nowo utworzonego Ministerstwa Środowiska. I tak na pytanie, czy Ministerstwo Klimatu zastąpiło Ministerstwo Środowiska, należałoby odpowiedzieć twierdząco, ale… tylko do dnia wejścia w życie najnowszej zmiany ustawy o działach administracji rządowej.

 

Dział klimat obejmie zagadnienia klimatu i zrównoważonego rozwoju, w szczególności w zakresie:

1) udziałów w kształtowaniu polityki klimatycznej, w tym w ramach Unii Europejskiej, w szczególności w negocjacjach dotyczących polityki międzynarodowej w zakresie klimatu i zrównoważonego rozwoju

2) wdrażania polityki klimatycznej Unii Europejskiej, w tym w zakresie zarządzania środkami na cele transformacji ekologicznej i klimatycznej, w szczególności zarządzania aukcjami uprawnień do emisji gazów cieplarnianych oraz zagospodarowania uzyskanych w ich wyniku środków, z uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego kraju, w tym bezpieczeństwa dostaw energii, surowców energetycznych i paliw,

3) ochrony i kształtowania środowiska oraz racjonalnego wykorzystywania jego zasobów,

4) ekologicznych warunków życia wynikających z ochrony powietrza, ochrony powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem i ochrony przed polami elektromagnetycznymi,

5) kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska i badania stanu środowiska,

6) systemu zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,

7) gospodarki odpadami, w tym jako element gospodarki o obiegu zamkniętym,

8) wspierania, w tym promocji, ekologicznych innowacji i technologii, z uwzględnieniem celów transformacji klimatycznej i energetycznej,

9) zarządzania i koordynacji programami w zakresie upowszechniania, rozwoju i promocji wykorzystywania technologii niskoemisyjnych i zeroemisyjnych, w tym w szczególności w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz transportu,

10) społeczno-ekonomicznych aspektów transformacji ekologicznej i klimatycznej,

11) efektywności energetycznej,

12) rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

13) edukacji ekologicznej i promocji ekologicznych warunków życia - w zakresie zadań należących do działu.

 

Minister właściwy do spraw klimatu będzie sprawował nadzór nad:

- Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki,

- Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska,

- Instytutem Ochrony Środowiska - Państwowym Instytutem Badawczym,

- Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,

oraz nad działalnością:

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

Dział środowisko będzie obejmował sprawy ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego oraz racjonalnego wykorzystywania jego zasobów, w szczególności w zakresie:

1) ochrony przyrody, w tym w parkach narodowych i krajobrazowych, rezerwatach przyrody, oraz bioróżnorodności, ochrony gatunków roślin i zwierząt, prawem chronionych lasów, zwierzyny i innych tworów przyrody,

2) geologii,

3) gospodarki zasobami naturalnymi,

4) leśnictwa,

5) ochrony lasów i gruntów leśnych,

6) łowiectwa,

7) edukacji ekologicznej i promocji ekologicznych warunków życia - w zakresie zadań należących do działu,

8) mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych, w tym nadzoru nad uprawami GMO (z wyjątkiem niektórych spraw).

 

Ministrowi Środowiska podlegać będzie Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Minister właściwy do spraw środowiska będzie sprawował nadzór nad działalnością:

- Państwowego Gospodarstwa Leśnego "Lasy Państwowe",

- Instytutem Badawczym Leśnictwa i Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym

- Biura Nasiennictwa Leśnego w Warszawie.

 

Taki podział kompetencji między dwa ministerstwa wymusi też konieczność wprowadzenia zmian w szeregu ustaw, wszędzie tam gdzie dotychczasowe obowiązki ministra właściwego ds. środowiska będą wykonywane przez ministra właściwego ds. klimatu.

 

Czym jest tłumaczone powołanie dwóch resortów?

 

W uzasadnieniu do poselskiego projektu zmiany ustawy o działach administracji rządowej można przeczytać, że wyodrębnienie z działu administracji rządowej - środowisko nowego działu – klimat ma na celu skuteczne prowadzenie polityki ekologicznej, klimatycznej i energetycznej. Jest to odpowiedź na wzrastające znaczenie problemów klimatycznych w polityce międzynarodowej, unijnej i krajowej oraz służy pełniejszej realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju.

 

Kto zasiądzie na fotelu Ministra Środowiska? 8 listopada 2019 roku podczas konferencji prasowej Premier Morawiecki zapowiedział, że kierownictwo nad ministerstwem obejmie Michał Woś. Aktualnie jest on ministrem – członkiem Rady Ministrów, ale oficjalnej nominacji na Ministra Środowiska do tej pory nie otrzymał.

 

 

Bibliografia:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Środowiska, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002289

 

- Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971410943

 

- Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=158

 

- Ministerstwo Klimatu – Portal Gov.pl, https://www.gov.pl/web/klimat

 

carbon-capture-and-storage
18 lutego 2020

Ministerstwo Środowiska a Ministerstwo Klimatu – jak to z nimi jest?

PODZIEL SIĘ:
Copyright © 2020 Wymiar Natury

Regulamin zamawiania

Polityka Prywatności i Cookies

STRONA
kontakt@wymiarnatury.pl
KONTAKT