Korzystanie ze strony internetowej znajdującej się pod adresem: http:\\www.wymiarnatury.pl jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków Polityki Prywatności i Cookies. Określone zostały w niej zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników strony, zasady stosowania plików Cookies i innych technologii występujących na stronie zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

1. Postanowienia ogólne

1.1. Administratorem danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem strony internetowej http:\\www.wymiarnatury.pl (dalej: strona) jest Kinga Czarnobil, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod nazwą Wymiar Natury Kinga Czarnobil, ul. Sucharskiego 8/98, 01-390 Warszawa, NIP: 5223193926, wymiar.natury@gmail.com (dalej: Administrator).

1.2. W przypadku pytań bądź wątpliwości związanych z niniejszą Polityką Prywatności i Cookies, osoba, której dane osobowe są przetwarzane na stronie (dalej: Użytkownik), może skontaktować się z Administratorem, wysyłając wiadomość na adres e-mail: wymiar.natury@gmail.com.

1.3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności i Cookies. Zmiana taka może być spowodowana między innymi rozwojem technologii internetowych, zmianą przepisów prawnych, skorzystaniem przez Administratora z nowych narzędzi, za pośrednictwem których przetwarzane będą dane osobowe.

1.4. Użytkownik strony jest obowiązany zapoznać się z aktualną Polityką Prywatności i Cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na tę Politykę.

2. Dane osobowe – cele i zakres przetwarzania, podstawa prawna, czas przechowywania

2.1. Dane osobowe Użytkownika mogą być zbierane i przetwarzane przez Administratora w celu:

2.1.1. Rejestracji konta Klienta na stronie.
Zbierane i przetwarzane są następujące dane: imię i nazwisko; adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, województwo); adres e-mail; numer telefonu; login identyfikujący Klienta. W przypadku, gdy Użytkownikiem jest przedsiębiorca zakres danych obejmuje dodatkowo: nazwę (firmę przedsiębiorcy), numer identyfikacji podatkowej (NIP).
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy).
Czas: do chwili usunięcia konta Klienta na żądanie osoby, której dane dotyczą.

2.1.2. Wykonania umowy sprzedaży lub podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy sprzedaży.
W tym celu przetwarzane są następujące dane: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość); adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W przypadku, gdy Użytkownikiem jest przedsiębiorca zakres danych obejmuje dodatkowo: nazwę (firmę przedsiębiorcy), numer identyfikacji podatkowej (NIP).
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy).
Czas: przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób umowy sprzedaży nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.

2.1.3. Marketingu bezpośredniego, polegającego na promocji strony i oferowanych produktów.
Zbierane i przetwarzane są następujące dane: imię, adres poczty elektronicznej.
Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą).
Czas: do momentu skutecznego wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych.

2.1.4. Publikowania na stronie opinii o zakupionych produktach oraz o stronie.
Zbierane i przetwarzane są następujące dane: imię i nazwisko, pseudonim, adres poczty elektronicznej.
Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą).
Czas: do momentu skutecznego wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych.

2.1.5. Prowadzenie ksiąg podatkowych.
Zbierane i przetwarzane są następujące dane: imię i nazwisko; nazwa firmy; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby; adres dostawy (jeśli jest inny niż zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby); numer identyfikacji podatkowej (NIP).
Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w związku z art. 86 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. 
Czas: dane są przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

2.1.6. Ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora wobec osoby, której dane dotyczą lub osoby, której dane dotyczą wobec Administratora.
Zbierane i przetwarzane są następujące dane: imię i nazwisko; numer telefonu; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).
W przypadku, gdy Użytkownikiem jest przedsiębiorca zakres danych obejmuje dodatkowo: nazwę (firmę przedsiębiorcy), numer identyfikacji podatkowej (NIP).
Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes).
Czas: dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, zaś dla umowy sprzedaży dwa lata).

3. Uprawnienia Użytkownika

3.1. Użytkownik w ramach gromadzenia i przetwarzania jego danych, może skorzystać z uprawnień przysługujących mu na podstawie art. 15-21 RODO, tj.:

– prawo dostępu do treści jego danych,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo poprawiania danych,
– prawo sprostowania danych,
– prawo usunięcia danych, w przypadku braku podstaw do ich przetwarzania,
– prawo ograniczenia przetwarzania, jeżeli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, w przypadku uznania niezgodności przetwarzania danych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa,
– prawo do bycia zapomnianym, w przypadku, gdy przetwarzanie danych straci podstawę w aktualnie obowiązujących przepisach.

3.2. Celem realizacji swoich praw wynikających z RODO, Użytkownik może zwrócić się do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres: wymiar.natury@gmail.com, ze wskazaniem zakresu swoich żądań. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie 30 dni od wpłynięcia.

4. Bezpieczeństwo danych

4.1. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością. Administrator przetwarza dane przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymagania obowiązujących przepisów prawa. Środki te mają na celu zabezpieczenie danych Użytkownika przed dostępem do nich osób nieupoważnionych.

4.2. Powyższe nie zwalnia Użytkownika z konieczności dochowania staranności w zabezpieczeniu swoich danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczególności nie ujawniania danych logowania osobom trzecim, stosowania zabezpieczenia antywirusowego oraz aktualizowania oprogramowania zgodnie z wymaganiami producenta.

4.3. W przypadku naruszenia prywatności danych osobowych Użytkownika, Administrator jest obowiązany do poinformowania o tym fakcie Użytkownika oraz Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Inspektor Danych Osobowych

5.1. Administrator samodzielnie wykonuje obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych przewidziane w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w ustawie o ochronie danych osobowych.

6. Pliki cookies

6.1. Strona Administratora korzysta z tzw. technologii śledzących, czyli plików cookies („ciasteczek”). Technologia ta umożliwia ulepszenie strony pod kątem potrzeb odwiedzających ją użytkowników.

6.2. Pliki cookies to dane informatyczne, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika, np. komputerze, tablecie, smartfonie, podczas korzystania ze strony. Dane osobowe gromadzone przy użyciu cookies są zbierane w celu usprawnienia funkcjonowania strony oraz zapewnienia użytkownikowi szybszego korzystania ze strony. Dane są szyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

6.3. Za pomocą plików cookies zbierane są automatycznie następujące dane Użytkowników podczas wizyty na stronie: dane o przeglądarce (rodzaj używanej przeglądarki, język jaki jest w niej ustawiony), lokalizacja po adresie IP.

6.4. Cookies mogą pochodzić zarówno ze strony Administratora jak i stron podmiotów trzecich, współpracujących z Administratorem:

6.4.1. Google LLC (ze względu na podłączenie strony do Google Analytics i Search Console)

6.4.2. PayPro S.A. prowadząca serwis Przelewy24

6.4.3. Inpost sp.zo.o. prowadząca serwis inpost.pl

6.4.4.Facebook Ireland Limited prowadzący serwisy facebook.com oraz instagtam.com

6.5. Administrator zaleca Użytkownikowi zapoznanie się z polityką prywatności danego podmiotu trzeciego i wprowadzenie preferowanych ustawień w zakresie przetwarzania swoich danych osobowych.

6.6. Przeglądarka internetowa, którą posługuje się Użytkownik do korzystania ze strony może dopuszczać domyślne przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce, w szczególności zablokowania automatycznej obsługi plików cookies bądź informowania o każdorazowym umieszczeniu plików cookies w urządzeniu końcowym. Użytkownik może również usunąć pliki cookies zainstalowane już na urządzeniu końcowym.

6.7. Skorzystanie przez Użytkownika z ustawień powodujących wyłączenie bądź ograniczenie plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie i utrudnić korzystanie z niej.

7. Logi serwera

7.1. Odwiedzanie strony oznacza wysyłanie zapytań do serwera, na którym jest ona przechowywana. Każde takie zapytanie jest zapisywane w logach serwera, które pobierają dane, w szczególności: adres IP, datę i czas, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Służą do administrowania stroną, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem.

8. Linki odsyłające do innych stron

8.1. Na stronie Administratora zamieszczane są linki kierujące do innych stron internetowych, nie będących jego własnością. Administrator nie odpowiada za zamieszczone na nich treści. Użytkownik, korzystając z tych stron, powinien zapoznać się z ich polityką prywatności.

9. Wyłączenie odpowiedzialności i prawa autorskie

9.1. Wszystkie treści umieszczone na stronie, w szczególności teksty i zdjęcia, stanowią przedmiot praw autorskich ich twórców i/lub Administratora. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na stronie w całości lub części bez jego uprzedniej zgody.

9.2. Na stronie zawarte są m.in. treści o charakterze prawniczym. Nie stanowią one profesjonalnego doradztwa prawnego. Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania podejmowane na ich podstawie.

Data ostatniej aktualizacji: 08.03.2021