REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „WYMIAR NATURY”

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa sposoby i warunki zawierania umów sprzedaży przez Klientów za pośrednictwem sklepu internetowego Wymiar Natury działającego pod adresem: https://www.wymiarnatury.pl/

1.1. Użytym w niniejszym Regulaminie określeniom nadaje się następujące znaczenie:

1.1.1. Cena – cena brutto Towaru widoczna obok informacji o Towarze. Ceny Towarów sprzedawanych w Sklepie wyrażone są w złotych polskich. Podane Ceny nie uwzględniają Kosztów dostawy,

1.1.2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w Sklepie,

1.1.3. Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego oraz osoby, do których na podstawie przepisów odrębnych stosuje się przepisy dotyczące konsumentów,

1.1.4. Koszty dostawy – koszty dostarczenia Towaru Klientowi zgodnie z dokonanym przez niego zakupem i wybranym sposobem dostawy,

1.1.5. Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Internetowego Domu Towarowego,

1.1.6. Sprzedający –  Kinga Czarnobil prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą Wymiar Natury Kinga Czarnobil, w Warszawie (01-390), ul. Sucharskiego 8/98, NIP 5223193926; Dane kontaktowe: wymiar.natury@gmail.com, numer tel.: +48 660 302 378 ,

1.1.7. Sklep – Sklep internetowy prowadzony pod adresem www.wymiarnatury.pl;

1.1.8. Towar – towar oferowany przez Sprzedającego do sprzedaży w Sklepie;

1.2. Do korzystania ze sklepu niezbędne jest dysponowanie sprzętem i oprogramowaniem pozwalającym na dostęp do sieci Internet.

2. Rejestracja i założenie konta w sklepie internetowym

2.1. Rejestracja i założenie konta Klienta w Sklepie nie są niezbędne dla dokonania zakupu.

2.2. Rejestracja w Sklepie polega na wypełnieniu przez przyszłego Klienta elektronicznego formularza udostępnionego na stronie internetowej Sklepu, poprzez podanie wymaganych danych Klienta i jest niezbędna dla założenia konta Klienta.

2.3. Danymi wymaganymi do rejestracji dla Klienta będącego przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo Przedsiębiorców, są:

2.3.1. nazwa (firma przedsiębiorcy);

2.3.2. pełny adres siedziby;

2.3.3. numer NIP;

2.3.4. imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów ze Sprzedającym;

2.3.5. adres e-mail;

2.3.6. numer telefonu;

2.3.7. login identyfikujący Klienta korzystającego z usług Sklepu;

2.3.8. hasło umożliwiające zalogowanie się do konta Klienta.

2.4. Danymi wymaganymi do rejestracji dla Klienta będącego osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej są:

2.4.1. imię i nazwisko;

2.4.2. adres zamieszkania (stałego lub tymczasowego) wraz z określeniem województwa;

2.4.3. adres e-mail;

2.4.4. numer telefonu;

2.4.5. login identyfikujący Klienta korzystającego z usług Sklepu;

2.4.6. hasło umożliwiające zalogowanie się do konta Klienta.

2.5. Poza podaniem danych wskazanych w pkt. 2.3 i 2.4. powyżej, warunkiem założenia konta Klienta jest:

2.5.1. zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja;

2.5.2. zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności i jej akceptacja;

2.5.3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby świadczenia usług przez Sklep.

2.6. Klient, który wypełnił dane w formularzu rejestracyjnym, otrzymuje na wpisany przez niego adres e-mail wiadomość zawierającą link aktywujący konto. Konto Klienta zostaje aktywowane poprzez kliknięcie na link zawarty w wiadomości e-mail.

2.7. W przypadku zmiany danych wskazanych w pkt 2.3. i 2.4. Klient zobowiązany jest do ich aktualizacji.

2.8. Skutki podania przez Klienta nieaktualnych lub nieprawdziwych danych, jak również brak aktualizacji danych, w tym wszystkie szkody poniesione przez Sprzedającego z tego tytułu obciążają Klienta.

2.9. Rejestracji dokonuje się jednorazowo, a kolejne zamówienia Towarów realizowane są na podstawie logowania się Klienta w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.

2.10. Klient ma możliwość zamknięcia swojego konta w każdym czasie. O chęci zamknięcia konta, Klient informuje Sprzedawcę, wysyłając do niego wiadomość e-mail na adres: wymiar.natury@gmail.com. Następnie Klient otrzymuje wiadomość e-mail, w której potwierdza chęć zamknięcia konta. Sprzedający usuwa konto Klienta oraz wszystkie przechowywane na nim dane. Przy czym Sprzedający zastrzega, że dane zamówień mogą być przechowywane do 2 lat od ich złożenia, w celu prawidłowej realizacji praw Klienta z tytułu rękojmi oraz odstąpienia od umowy zakupu.

3. Zakup Towarów

3.1. Aby dokonać zakupu Towaru w Sklepie, Klient wybiera na stronie Sklepu Towar, który chce kupić i przenosi go do wirtualnego koszyka. Klient, po dokonaniu wyboru wszystkich Towarów, które chce zakupić, zaznacza w koszyku opcję „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

3.2. Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

3.3. W sytuacji, gdyby którykolwiek z zamówionych Towarów nie był w danej chwili dostępny, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Klienta o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub mailowo oraz zwrotu ceny tego Towaru na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

3.4. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda stanowi jednocześnie akceptację Klienta (Odbiorcy faktury) na stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedającego, zgodnie z art. 106 n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

4. Dostawa i płatność

4.1. Towar zamówiony w Sklepie dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników lub operatorów pocztowych wybranych w toku składania zamówienia.

4.2. Dostawa zakupionego Towaru realizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.3. Koszty dostawy Towaru ponosi Klient i ich wysokość zależna jest od sposobu dostawy wybranego w toku składnia zamówienia.

4.4. Klient dokonuje zapłaty Ceny oraz Kosztów dostawy towaru niezwłocznie po złożeniu zamówienia, w sposób wybrany w toku składania zamówienia.

4.5. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Ceny na rachunku bankowym Sprzedającego. Całkowity czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych. Na czas realizacji zamówienia składa się:

4.5.1. czas przygotowania towaru do wysyłki (liczony od momentu zaksięgowania wpłaty Ceny na rachunku bankowym Sprzedającego do momentu przekazania Towaru przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu),

4.5.2. czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

4.6. Po otrzymaniu przesyłki Klient zobowiązany jest dokładnie sprawdzić w obecności przewoźnika stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń, Klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

5. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży przez klientów będących konsumentami

5.1. Klient będący Konsumentem, który dokonał zakupu Towaru w Sklepie może odstąpić od zakupu w terminie 14 dni od dnia wydania mu Towaru bez podania przyczyny.

5.2. Prawo odstąpienia realizowane jest poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia przesłanego pocztą tradycyjną na adres: ul. Sucharskiego 8/98, 01-390 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: wymiar.natury@gmail.com

5.3. Wzór formularza odstąpienia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Zastosowanie formularza nie jest konieczne dla skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

5.4. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy nadanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu wskazanego w pkt. 5.1.

5.5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o wykonaniu przez Klienta prawa odstąpienia od umowy.

5.6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

5.7. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.8. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest dokonać zwrotu Towaru poprzez odesłanie go na adres: ul. Sucharskiego 8/98, 01-390 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

5.9. Koszty zwrotu Towaru w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy ponosi Klient.

5.10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w przypadkach gdy:

5.10.1. przedmiotem sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

5.10.2. przedmiotem sprzedaży jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

5.11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. Rękojmia i rozpatrywanie reklamacji

6.1. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad.

6.2. Sprzedający jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w chwili wydania go Klientowi.

6.3. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie.

6.4. Klient będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

6.5. Klient nie może odstąpić od umowy z powołaniem się na rękojmię, jeżeli wada jest nieistotna. Jeżeli spośród sprzedanych Towarów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Towarów wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ogranicza się do Towarów wadliwych.

6.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany dostarczyć towar na adres: ul. Sucharskiego 8/98, 01-390 Warszawa, na koszt Sprzedającego.

6.7. Klient będący przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy Towarach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedającego o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedającego niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

6.8. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

6.9. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

6.10. W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonego Towaru, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.

6.11. Reklamacje należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: wymiar.natury@gmail.com

6.12. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedającego w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Klienta.

6.13. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany przez Sprzedającego pocztą elektroniczną, na adres z którego przesłano reklamację.

6.14. Jeżeli Sprzedający nie ustosunkował do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

7. Dane osobowe

7.1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).

7.2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług Sklepu.

7.3. Szczegółowe dane dotyczące przetwarzania przez Sprzedającego danych osobowych Klientów znajdują się w Polityce Prywatności.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i zaakceptowania jego postanowień.

8.2.Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na treść postanowień zawartych w Regulaminie.

8.3. Wszelkie pytania, sugestie, oświadczenia oraz informacje dotyczące funkcjonowania Sklepu lub zaistniałych problemów Klient może zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres: wymiar.natury@gmail.com

8.4. Wszystkie nazwy, znaki towarowe i znaki handlowe widoczne na stronie Sklepie są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą podlegać ochronie prawnej na podstawie odrębnych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

8.5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedającego w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

8.6. Sprzedający jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu.

Regulamin obowiązuje od dnia 08.03.2021 r.