Odstąpienie od umowy

Masz prawo odstąpić od umowy zakupu dokonanego w sklepie internetowym Wymiar Natury w terminie 14 dni bez podania przyczyny, jeśli jesteś konsumentem.

Aby odstąpić od umowy, złóż oświadczenie o odstąpieniu i prześlij je pocztą tradycyjną na adres ul. Sucharskiego 8/98, 01-390 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres:
wymiar.natury@gmail.com. Wzór oświadczenia znajdziesz w załączniku nr 1 do Regulaminu sklepu.

Odstąpienie od umowy oznacza, że zwrócone zostaną Ci otrzymane płatności (w tym koszty dostawy) w terminie 14 dni od dnia poinformowania o odstąpieniu. Nie poniesiesz dodatkowych opłat związanych ze zwrotem pieniędzy. Jednak zwrot płatności może zostać wstrzymany do czasu dostarczenia zwracanego towaru lub przedstawienia dowodu jego odesłania.

Zwrotu towaru dokonaj niezwłocznie po odstąpieniu od umowy poprzez odesłanie na adres: ul. Sucharskiego 8/98, 01-390 Warszawa (nie później niż 14 dni od poinformowania o odstąpieniu). Ponosisz koszty zwrotu towaru.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje m.in. w przypadkach, gdy:

  • przedmiotem sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • przedmiotem sprzedaży jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy zawartej na odległość zamieszczone zostały w Regulaminie sklepu Wymiar Natury.

Reklamacje

Jeśli towar ma wadę fizyczną, która istniała lub wynikła z przyczyny tkwiącej w towarze, przysługują Ci następujące uprawnienia z tytułu rękojmi:

  1. możesz złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że towar zostanie wymieniony na wolny od wad albo wada zostanie usunięta niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności,
  2. możesz żądać wymiany towaru na wolny od wad zamiast zaproponowanego usunięcia wady albo usunięcia wady zamiast zaproponowanej wymiany towaru, chyba że jest to niemożliwe albo wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym.

Jeżeli wada jest nieistotna nie możesz odstąpić od umowy. Jeżeli tylko niektóre towary są wadliwe uprawnienie do odstąpienie od umowy przysługuje tylko w stosunku do nich.

Korzystając z praw z tytułu rękojmi, jesteś zobowiązany dostarczyć towar na adres: ul. Sucharskiego 8/98, 01-390 Warszawa. Koszt dostawy ponosi Sprzedający.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, tracisz uprawnienia z tytułu rękojmi, o ile nie zbadałeś rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy towarach tego rodzaju i nie zawiadomiłeś niezwłocznie Sprzedającego o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomiłeś Sprzedającego niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

Termin na realizację uprawnień z tytułu rękojmi za wady upływa po 2 latach od wydania towaru.

Od dnia wykrycia wady masz 1 rok na skorzystanie z uprawnień. Okres ten nie może się skończyć przed upływem 2 lat od wydania towaru, jeśli jesteś konsumentem.

Jeśli stwierdzisz wadę towaru, złóż reklamację drogą mailową na adres: wymiar.natury@gmail.com. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji zostaniesz poinformowany/a pocztą elektroniczną, na adres z którego przesłano reklamację. Jeżeli w ciągu 14 dni nie otrzymasz odpowiedzi, uważa się, że reklamacja została uznana.

Szczegółowe informacje na temat reklamacji zamieszczone zostały w Regulaminie sklepu Wymiar Natury.