Ochrona środowiska

Program Mój Prąd – edycja IV. Jak uzyskać dofinansowanie na przydomową instalację PV od 15 kwietnia 2022?

15 kwietnia 2022 r. ruszyła IV edycja popularnego programu Mój Prąd, w ramach którego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW albo Fundusz) udziela dofinansowania do przydomowych instalacji fotowoltaicznych.

Nabór wniosków ma potrwać od 15 kwietnia do 22 grudnia 2022 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Poniżej opisuję szczegóły Programu istotne dla wnioskującego o pomoc finansową na inwestycję we własne OZE. Opieram się na dokumentach opublikowanych przez NFOŚiGW (w tym Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023). Staram się w tym wpisie przełożyć język urzędowy na bardziej zrozumiały dla przeciętnej osoby. Zachęcam, żeby przed przystąpieniem do wypełniania wniosku o dofinansowanie zapoznać się z informacjami zawartymi na stronie NFOŚiGW.

Kto może ubiegać się o dotację?

Wniosek o dotację w ramach IV edycji programu Mój Prąd mogą składać osoby fizyczne, które wytwarzają energię elektryczną z mikroinstalacji na własne potrzeby. Warunkiem przystąpienia do programu jest to, aby przed złożeniem wniosku mieć zawartą umowę kompleksową (być stroną tej umowy) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Fundusz nie akceptuje możliwości przepisania umowy na Wnioskodawcę po złożeniu wniosku.

Na jaki cel można otrzymać dofinansowanie, czyli które to są koszty kwalifikowane?

Inwestycja (przedsięwzięcie), na które Fundusz udziela dofinansowania, dotyczy budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych lub na terenie działki, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny na potrzeby własne.

Fundusz może częściowo lub w całości pokryć nam następujące koszty takiej inwestycji, tzw. koszty kwalifikowane:

1. koszty zakupu, montażu, transportu oraz odbioru i uruchomienia mikroinstalacji fotowoltaicznej, na którą składają się panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem.

Według przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii mikroinstalacja to instalacja o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW. Uwaga: w ramach Programu nie dostaniemy dofinansowania na zakup i montaż licznika.

2. koszty zakupu, montażu i transportu urządzeń służących magazynowaniu energii elektrycznej lub ciepła i/lub zarządzania energią.

Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć wyłącznie, wypełniając formularz poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl. Musimy się zarejestrować na stronie i postępować zgodnie z instrukcją. Żadna inna forma składania wniosków nie jest akceptowana.

Okres kwalifikowalności kosztów, tzn. w jakim czasie trzeba się wyrobić z pracami, żeby otrzymać dotację?

Program przewiduje ograniczony czas, w którym należy wykonać wszystkie prace związane z założeniem mikroinstalacji.

Rozpoczęcie „przedsięwzięcia” może nastąpić nie wcześniej niż przed 01.02.2020 r. Datą rozpoczęcia jest data opłacenia pierwszej faktury lub paragonu imiennego.

Natomiast zakończenie „przedsięwzięcia” powinno nastąpić nie później niż przed 31.12.2023 r. Data zakończenia to data uruchomienia ostatniego z urządzeń w ramach instalacji PV wskazanych we wniosku o dofinansowanie albo data opłacenia ostatniej faktury lub paragonu imiennego, przy czym brana jest pod uwagę data późniejsza. Dodatkowo Fundusz zastrzega, że „przedsięwzięcie” zakończone jest wtedy, gdy łącznie zostaną spełnione poniższe warunki:

a. za wszystkie elementy (pozycje) wymienione na fakturach lub paragonach imiennych przedstawionych do wniosku o dofinansowanie – dokonano zapłaty w całości,

b. wszystkie urządzenia zostały trwale podłączone i uruchomione,

c. dokonano zgłoszeń lub poinformowano odpowiednie instytucje o dokonanej inwestycji.

Rozliczanie się w systemie net-billing – warunek konieczny

Każdy, kto chce skorzystać z dotacji w IV edycji programu Mój Prąd będzie musiał rozliczać się z wyprodukowanej energii w systemie net-billing, który od 1.04.2022 r. zastąpił dotychczas obowiązujący system opustów (net-metering). Dotyczy to zarówno osób, które złożyły wniosek o dotację po 31.03.2022 r. oraz tych, które rozliczały się dotychczas w systemie opustów i nie skorzystały wcześniej z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej. Ci ostatni będą musieli przejść na system net-billing od 01.04.2022 r., z zastrzeżeniem zachowania przejściowego systemu rozliczeń net-metringu w okresie 01.04.2022 r. – 30.06.2022 r.

Na czym polega system net-billing? W skrócie jest to system, w którym nadwyżki energii wyprodukowane przez prosumenta w mikroinstalacji fotowoltaicznej i wprowadzone do sieci będą wyceniane po cenie rynkowej.

Forma dofinansowania

NFOŚiGW przyznaje dofinansowanie w Programie Mój Prąd w formie dotacji (grantu). Działa to następująco: Składamy wniosek, w którym wskazujemy co dokładnie zamierzamy zrobić i jaką część prac / zakupu urządzeń chcemy sfinansować ze środków przyznanych w ramach dotacji. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, to zawieramy z Funduszem umowę o dofinansowanie. Następnie Fundusz przelewa na nasze konto pieniądze. Dalej dokonujemy zakupów i wykonujemy roboty związane z „przedsięwzięciem”. Po zakończeniu prac rozliczamy się z dotacji, przedkładając Funduszowi dokumenty (m.in. faktury, paragony imienne) na potwierdzenie, że wydaliśmy pieniądze zgodnie z wnioskiem.

O jakich kwotach mowa?

Fundusz wyróżnia dwie grupy Wnioskodawców. W zależności od tego, do której należy się grupy, można ubiegać się o różne kwoty.

Dla pierwszej grupy łączna maksymalna wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 20 500 zł na jedno „przedsięwzięcie”.

Należą do niej osoby, które dotychczas NIE skorzystały z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej. W ramach dotacji mogą one otrzymać do 50% kosztów kwalifikowanych (o tym, czym są koszty kwalifikowane była mowa wyżej), przy czym:

1. dla mikroinstalacji fotowoltaicznej, do której NIE ZOSTANIE ZAKUPIONY I ZAMONTOWANY co najmniej jeden dodatkowy element zwiększający autokonsumpcję energii elektrycznej (patrz pkt 3 ppkt a., b., c.) – nie więcej niż 4000 zł na jedno przedsięwzięcie.

2. dla mikroinstalacji fotowoltaicznej, do której ZOSTANIE ZAKUPIONY I ZAMONTOWANY co najmniej jeden dodatkowy element zwiększający autokonsumpcję energii elektrycznej (patrz pkt 3 ppkt a., b., c.) – nie więcej niż 5000 zł na jedno przedsięwzięcie.

3. dla dodatkowych elementów zwiększających autokonsumpcję energii elektrycznej w zakresie:

a. magazynowania ciepła – (zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem) – nie więcej niż 5000 zł na jedno przedsięwzięcie;

b. magazynowania energii elektrycznej – (magazyn energii elektrycznej – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh, cena za 1 kWh nie może przekroczyć 4000 zł) – nie więcej niż 7500 zł na jedno przedsięwzięcie;

c. systemu zarządzania energią HEMS/EMS – nie więcej niż 3000 zł na jedno przedsięwzięcie pod warunkiem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła wskazanych w ppkt a i/lub b.

Z kolei dla drugiej grupy Wnioskodawców łączna maksymalna wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 17 500 zł na jedno przedsięwzięcie.

Druga grupa to osoby, które skorzystały wcześniej z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd. Dla nich również przewidziane jest pokrycie kosztów kwalifikowanych w 50%, przy czym:

1. dla mikroinstalacji fotowoltaicznej, dla której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element zwiększający autokonsumpcję energii elektrycznej (patrz pkt 2 ppkt a., b., c.) – nie więcej niż 2000 zł na jedno przedsięwzięcie;

2. dla dodatkowych elementów zwiększających autokonsumpcję energii elektrycznej w zakresie:

a. magazynowania ciepła – (zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem) – nie więcej niż 5000 zł na jedno przedsięwzięcie;

b. magazynowania energii elektrycznej – (magazyn energii elektrycznej – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh, cena za 1 kWh nie może przekroczyć 4000 zł) – nie więcej niż 7500 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;

c. systemu zarządzania energią HEMS/EMS – nie więcej niż 3000 zł na jedno przedsięwzięcie, pod warunkiem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła wskazanych w ppkt a i/lub b.

Warunki dotyczące samej instalacji

Dofinansowana może być instalacja ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych lub na terenie działki, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny.

Moc mikroinstalacji fotowoltaicznej powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną. Powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej w tym samym okresie rozliczeniowym.

Wnioskodawca zobowiązany jest do eksploatacji wszystkich instalacji i urządzeń objętych wnioskiem we wskazanej we wniosku lokalizacji przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty dofinansowania.

Nie uzyskamy grantu na zwiększenie mocy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Źródła:

https://mojprad.gov.pl

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2015 poz. 478, z późn. zmianami).