Ochrona środowiska

Program Zielony samochód. Jak uzyskać dofinansowanie na zakup elektrycznego samochodu osobowego w 2020 roku?

Zgodnie z najnowszą analizą europejskiej organizacji Transport&Environment samochód elektryczny z wyprodukowaną w Chinach baterią i użytkowany w Polsce, gdzie większość energii elektrycznej pochodzi ze spalania węgla, i tak emituje o 22% CO2 mniej niż samochód z silnikiem Diesla oraz o 28% mniej niż samochód z silnikiem benzynowym. W celu zmniejszenia emisji CO2, a także poprawy jakości powietrza, obniżenia poziomu hałasu oraz zużycia energii i paliw w transporcie Ministerstwo Klimatu wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opracowało programy elektromobilności. Wśród nich znalazł się program „Zielony samochód”, w ramach którego można otrzymać dotację na zakup samochodu osobowego z silnikiem elektrycznym. zachęcające w postaci dotacji do zakupu samochodów napędzanych silnikami elektrycznymi. Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać dotację?

Kto może otrzymać dotację z programu „Zielony samochód”?

Z dofinansowania do zakupu elektrycznego samochodu osobowego w ramach programu „Zielony samochód” może skorzystać wyłącznie osoba fizyczna. Samochód może zostać zakupiony przez kilka osób i stanowić ich współwłasność. W takim przypadku o uzyskanie dotacji stara się jeden ze współwłaścicieli, który do wniosku załącza upoważnienie udzielone mu przez pozostałych.

Wysokość dofinansowania

Ze środków Funduszu można otrzymać do 15% ceny nabycia pojazdu, jednak nie więcej niż 18 750 zł.

Przedmiot dofinansowania

Dotację można uzyskać wyłącznie na zakup:

1) jednego fabrycznie nowego samochodu, który przed zakupem nie był zarejestrowany, wykorzystującego do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania,

2) służącego do przewozu osób, z nie więcej niż ośmioma miejscami oprócz siedzenia kierowcy,

3) którego cena nabycia nie przekracza 125 000 zł,

4) który nie uzyskał dofinansowania z publicznych środków krajowych lub zagranicznych, w szczególności ze środków z UE,

5) który zostanie zarejestrowany na terytorium RP przez co najmniej 2 lata od dnia zakupu,

6) który nie zostanie zbyty przez okres 2 lat od dnia zakupu,

7) który będzie użytkowany w taki sposób, że na koniec każdego roku przebieg będzie wynosił nie mniej niż 10 000 kilometrów w stosunku do przebiegu na początku roku.

Składając wniosek, należy podać markę i model pojazdu, który zamierza się zakupić oraz datę do kiedy zostanie dokonany zakup. Maksymalna data to 31.12.2021 rok. Możliwe jest zakupienie samochodu innej marki i modelu niż zadeklarowane, o czym należy poinformować Fundusz. Dotacja nie jest udzielana na już zakupiony pojazd.

Samochód nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej. Taka działalność gospodarcza rozumiana jest szerzej niż w naszych krajowych przepisach. Obejmuje oferowanie towarów lub usług na rynku, nawet jeśli nie jest prowadzona w sposób zorganizowany lub ciągły. Zatem wynajmowanie samochodu, świadczenie usług transportowych lub przewozu osób, w tym przewozu okazjonalnego oraz inne formy udostępnienia pojazdu będą traktowane jako działalność gospodarcza.

Zabezpieczenie udzielonego dofinansowania

Warunkiem otrzymania dotacji jest zawarcie z firmą ubezpieczeniową umowy ubezpieczenia pojazdu od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży w tym polisą OC oraz AC (autocasco). Pojazd musi być objęty ubezpieczeniem na takich warunkach przez okres 2 lat od dnia zakupu. Następnie Beneficjent zawiera z Funduszem umowę cesji praw z polisy ubezpieczeniowej. Stanowi ona zabezpieczenie dofinansowania i musi zostać odnotowana na polisie adnotacją o cesji praw na rzecz NFOŚiGW. Właściciele pojazdu są zobowiązani odnawiać ubezpieczenie i systematycznie opłacać składki w okresie 2 lat od dnia zakupu pojazdu.

Czy podatek VAT pokrywany jest w ramach dofinansowania?

Tak, dofinansowanie pokrywa podatek VAT, ale pod pewnym warunkiem. Mianowicie Beneficjent nie może mieć prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części. Podatek VAT, który można odliczyć nie może być pokryty ze środków dotacji, nawet jeśli faktycznie Beneficjent zrezygnuje z możliwości odliczenia VAT.

Dodatkowy obowiązek – oznakowanie pojazdu logotypem

NFOŚiGW wymaga, aby zakupiony w ramach dofinansowania samochód elektryczny został oznakowany jego logotypem. Za wykonanie, umieszczenie na karoserii i utrzymanie naklejki odpowiada Beneficjent. Naklejkę należy wyprodukować na własny koszt i przekazać do umieszczenia w salonie samochodowym przed rozpoczęciem użytkowania pojazdu. Powinna ona zostać umieszczona w jednym z następujących miejsc: na tylnej klapie bagażnika pojazdu nad tablicą rejestracyjną, z tyłu pojazdu obok tablicy rejestracyjnej na jej wysokości, na bocznych drzwiach przednich pojazdu po dowolnej stronie w górnej części drzwi albo na przednim nadkolu pojazdu w jego górnej części.

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać na formularzach dostępnych wyłącznie w wersji elektronicznej, wypełniając je w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie. Aby to zrobić należy utworzyć konto na stronie internetowej NFOŚiGW i wybrać program „Zielony samochód”.

Kiedy wypłacana jest dotacja?

Środki wypłacane są na konto bankowe Beneficjenta po zarejestrowaniu pojazdu i zawarciu umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od złożenia wymaganych przez Fundusz dokumentów, tj.:

– wniosku o płatność,

– skanu faktury zakupu pojazdu wystawionej na Beneficjenta,

– skanu dowodu rejestracyjnego pojazdu, w którym jako właściciel pojazdu figuruje Beneficjent,

– skanu dokumentu ubezpieczenia OC oraz AC (autocasco) pojazdu wraz z adnotacją ubezpieczyciela o uznaniu cesji praw z polisy na rzecz NFOŚiGW oraz dowodu opłacenia składek lub pierwszej raty.

Źródła:

https://www.transportenvironment.org/news/does-electric-vehicle-emit-less-petrol-or-diesel
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/zielony-samochod/nabor-wnioskow/

Autorka artykułu jest prawnikiem. Treści zamieszczane na blogu stanowią jej interpretację przepisów prawa, jednak nie mogą być traktowane jako porada prawna ani profesjonalne doradztwo.